Osmanağa Mah. Şemsitap Sok. No: 5/13 Kadıköy-İstanbul

Aktif Şehirler KVKK Aydınlatma Metni ve Faaliyetler Genel Taahhütnamesi

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İNTERNET SİTESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

Uluslararası Aktif Şehirler Derneği (“DERNEK”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.
Kişisel verileriniz, Dernek tarafından veri sorumlusu sıfatı ile,

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
 • Tedarikçi çalışanlarımızla aramızda doğan iş akdi çerçevesinde,
 • Bize bildirdiğiniz veya bildirildiği haliyle güncelliğini ve doğruluğunu koruyarak,
 • İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere, işlenmektedir.

İlgili kişiler, işlenen kişisel verileri, kişisel verilerinin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

 • Hukuki Sebep

KVKK, kişisel verilerin işlenme şartlarını 5. maddesinin 2. fıkrasında listelemektedir. Eğer bir veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin işlenme amaçları, KVKK da listelenmiş olan kişisel veri işleme şartları çerçevesinde değerlendirilebiliyorsa, o veri sorumlusu kişisel verileri hukuka uygun olarak işleyebilmektedir. Bu kapsamda Dernek tarafından da güdülmekte olan kişisel veri işleme amaçlarının, KVKK da düzenlenen kişisel veri işleme şartları kapsamında değerlendirilebildiği durumlarda Dernek tarafından kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Dernek kişisel veri işleme şartları kapsamına girmeyen herhangi bir kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır.

KVKK da yer alan kişisel veri işleme şartları şunlardır; 

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması, (“m.5/1”).
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (“m.5/2-a”)
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, (“m.5/2-b”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (“m.5/2-c”)
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (“m.5/2-ç”)
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, (“m.5/2-d”)
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (“m.5/2-e”)
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. (“m.5/2-f”)

Özel nitelikli kişisel veriler için de temel işleme şartı açık rızadır ve Dernek temelde özel nitelikli kişisel veri işleme amacı gütmemektedir. Ancak faaliyetimiz gereği işlememiz gereken veya açık rızanız ile onay verdiğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz de mevzuat dahilinde ölçülü olarak işlenmektedir.

KVKK da özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için sayılan şartlar şunlardır;

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması, (“m.6/2”)
 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler için kanunlarda açıkça ön görülmesi,
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak,
 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla,
 • Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. (“m.6/3”)

Bir kişisel veri işleme faaliyetini hukuka uygun kılan bir veya birden fazla kişisel veri işleme şartı aynı anda bulunabilmektedir.
Söz konusu amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için aşağıdaki tabloda belirttiğimiz verilerinizin işlenmesi gerekmektedir. Derneğimize, kimlik bilgileri aktarılırken aslında işleme amaçlarımız dahilinde olmayan veriler de tarafımıza aktarılabilmektedir. İdari ve teknik tedbirler dahilinde söz konusu verileri mevzuatta öngörülen süreler sonunda siliyor ve/veya anonim hale getiriyoruz.

İlgili Kişi Grubu

Alınan Kişisel Veri

Üye

Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, nüfusa kayıtlı il ve ilçe, anne ve baba adı, kan grubu, iş/cep telefonu, öğrenim durumu, mesleği, e-posta, iş/ikametgâh adres bilgileri, banka hesap bilgileri, log kayıtları.

Gönüllü

Ad-soyad, Kimlik-ehliyet-pasaport bilgileri, cinsiyet, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, kan grubu, banka hesap bilgileri, medeni durum, askerlik bilgileri, eğitim bilgisi, log kayıtları, vesikalık fotoğraf, adli sicil kaydı, acil durumlarda iletişime geçilmesi amacıyla irtibat kişisi bilgileri, sağlık bilgileri, sertifikalar, iş tecrübesi.

Bursiyer

Ad-soyad, Kimlik-pasaport bilgileri, cinsiyet, uyruk, ana-baba adı, doğum yılı, doğum yeri, medeni durum, eğitim bilgisi, imza, adli sicil kaydı, telefon numarası, e-posta adresi, vesikalık fotoğraf, adres bilgileri, kan grubu, banka hesap bilgileri, acil durumlarda iletişime geçilmesi amacıyla irtibat kişisi bilgileri, sizin ve bakmak yükümlü olunan kişiler hakkında ailenizin nüfus kayıt bilgileri, aile durumunuza ilişkin bilgiler, öğrenci belgesi, not döküm belgesi, sağlık bilgileri, adli veya idari makamlardan gelen kaydı gereken evrak.

Tedarikçi Kurum Temsilcisi

Ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, vergi numarası, imza, banka bilgileri.

Ziyaretçi

Ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, vergi numarası, imza, banka bilgileri.


Dernek amaçlarını ilgilendirmeyen hiçbir veri aktarımı yapmamaktadır. Örneğin; rızanız doğrultusunda elde etmiş olsak dahi kimliğinize ait bilgiler yukarıda gösterilen kişi ve kurumlar da dahil olmak üzere hiçbir 3. kişi ile paylaşılmamaktadır. Bu belirlemenin istisnası, söz konusu veriye ilişkin aktarımın mevzuat ile zorunlu kılınması yahut bir suç soruşturması için mecburi olması veya resmî bir makamca mevzuata dayalı olarak ve gerekçesi gösterilerek talep edilmesidir.

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişiler;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz? 
Başvuru formunuzu talebiniz/şikâyetiniz doğrultusunda hazırlayarak, söz konusu formu info@aktifsehirler.org  mail adresi üzerinden tarafımıza iletebilirsiniz.
Talebinizi tarafımıza iletmeniz durumunda KVKK m. 13/2 gereğince, talebiniz en geç 30 gün içinde değerlendirilecek ve tarafınıza konuyla ilgili bilgi verilecektir. Eğer talebiniz kabul edilirse, gerekli işlemler derhal veri sorumlusu Uluslararası Aktif Şehirler Derneği tarafından yerine getirilecektir. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Bilgilerinize sunarız.

Detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Uluslararası Aktif Şehirler Derneği

www.aktifsehirler.org

info@aktifsehirler.org            

0533 475 6583

Osmanağa Mah. Şemsitap Sok.

No: 5/13 Kadıköy-İstanbul

FAALİYETLER GENEL TAAHÜTNAMESİ

Bu internet sitesinde yer alan tüm metin, fotoğraf, resim ve benzeri içerik ve materyalin hakları Aktif Şehirler’e aittir. Hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, flashbellek, internet, vs.) kaynak gösterilse bile izin alınmadan kullanılamaz.

Bu internet sitesi güvenli bir şekilde kullanılmasına ve kullanıcı bilgilerinin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gelişen teknolojiye uygun teknik önlemlerle desteklenmekle birlikte, nihai güvenliğin sağlanması ilgiyi kullanıcıya aittir. Bu kapsamda kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini temin etmek ve gerekli korumayı sağlamaktan sorumludur.  

Sitede yer alan her türlü bilgi sadece tanıtım ve bilgilendirme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde bu bilgilerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bu bilgileri referans alarak bir işlem yapmak istediğinde nihai ve güvenilir bilgiyi AKTİF ŞEHİRLER ´den temin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder.

Aktif Şehirler web sitenin içeriğini istediği zaman değiştirme ve web sitesi üzerinden kullanıcılara sağladığı herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkına sahiptir.

AKTİF ŞEHİRLER kullanıcının siteyi ‘Gizlilik Prensipleri ve Kullanım Koşulları’na ve hukuka aykırı olarak kullandığını veya AKTİF ŞEHİRLERİN sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj ve saldırı gerçekleştirdiğini tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konularda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, kullanıcı ile ilgili bilgileri yetkili mercilere bildirme hakkına sahiptir. Ayrıca bu ve benzeri durumlarda AKTİF ŞEHİRLER., bu taahhütname de öngörülen/öngörülmeyen tüm önlemleri alma hakkına da sahiptir.

Her türlü güvenlik önleminin alınmasına rağmen internetin yapısı ve karmaşıklığı gereği web sitesinde yer alan bilgilerin veya kullanıcı bilgilerinin, başkaları tarafından hukuka aykırı olarak ele geçirilme riski her zaman mevcuttur. Bu tarz yetkisiz kullanımlar dolayısıyla doğacak zararlar AKTİF ŞEHİRLER ’in sorumluluğunda değildir.

Bu internet sitesi üzerinden verilen kişisel bilgiler, AKTİF ŞEHİRLER’ in ve işbirliği içinde olduğu kurumlar hariç, hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ve ticari amaçla kullanılmayacak ya da kullandırılmayacaktır.

AKTİF ŞEHİRLER, bu taahhütname de değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Kullanıcı, siteye girmekle Gizlilik Prensipleri ve Kullanım Koşulları’nı okuduğunu ve kabul etmiş sayılacağını ve kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.

AKTİF ŞEHİRLER gösterdiğiniz ilgi ve güvene teşekkür eder.

 1. Gönüllü Başvuru Formunda yazdığım bilgilerin tarafıma ait olduğunu onaylıyorum.
 2. Bilgilerimin doğru olduğunu, hatalı yazmış olduğum bilgilerimi kontrol ederek organizasyon tarihinden önce ve kayıt süreci içerisinde info@aktifsehirler.org e-posta adresine ileterek düzeltilmesini talep edeceğimi, bilgilerimi düzelttirmediğim takdirde ise bilgilerimden doğabilecek her türlü sorumluluğu kabul ediyorum.
 3. Yaş sınırı bilgilerini okuduğumu ve kayıt formunda belirttiğim doğum tarihi bilgisinin doğru olduğunu onaylıyorum.
 4. Faaliyet yetkilileri tarafından belirlenen ve belirtilen doğum tarihinde olunması gerektiğini biliyorum.
 5. Doğum tarihi bilgimin hatalı olması ve kayıt süreci tamamlanana kadar düzelttirmemem durumunda, hak
 6. Tıbbi olarak organizasyona katılmamda herhangi bir sağlık sorunum olmadığını beyan ediyorum.
 7. Gönüllü faaliyetleri öncesinde, sırasında ve sonrasında başıma gelebilecek kazalarda ve sakatlıklarda her türlü sorumluluğun şahsıma ait olduğunu kabul ediyorum.
 8. Kendi namıma varislerim, yöneticilerim, şahsi ve hukuki temsilcilerim adına, organizasyon öncesinde ve sonrasında gönüllü aktiviteleri esnasında başıma gelebilecek herhangi bir yaralanma, hasar veya sakatlık, ölüm durumlarında, organizatörlerin, organizasyonda görevli kişilerin, sponsorların, organizasyon temsilcilerinin sorumlu tutulmayacağını, her türlü sorumluluğun kendime ait olduğunu beyan ediyorum. Herhangi bir sağlık sorunumda, sağlık kuruluşunda göreceğim tüm tedavi masraflarının tarafımdan karşılanacağını beyan ediyorum.
 9. Faaliyetler esnasında çekilen fotoğraf ve videolarımın yayımlanmasını ve işbirliği içerisinde olunan kurumlarla kişisel verilerimin paylaşılmasına ve elektronik iletişim yolları ile tarafıma ulaşılmasına açık rıza veriyorum.
 10. Organizasyonda çekilmiş her türlü fotoğraf, film ve kaydın, reklam dahil tümünün yasal amaçlı kullanımlarını ve bu formla verdiğim kişisel bilgilerimin işlenerek kampanya, avantaj, ürün, hizmet tanıtımları, işbirliği içerisinde olunan kurumlarla paylaşılması dahil reklam ve pazarlama amaçlı muhafaza edilmesi, sms, internet, e-posta, telefon vb. Kanallardan bana erişilmesi hususunda 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında açık rıza verdiğimi ve bu rızaya uygun kullanım nedeniyle herhangi bir maddi veya manevi hak talebinde bulunmayacağımı kabul ve taahhüt ediyorum.
 11. Güvenlik ile ilgili kurallara uyacağımı kabul ve taahhüt ediyorum.